PASSION ENTHUSIASM REACHING NEW HEIGHTS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF TELEVIC CONFERENCE PRODUCTS IN VIETNAM          AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF AMBIENT PUBLIC ADDRESS PRODUCTS         SYSTEM INTERGRATORS OF ELV, CCTV CAMERA, PUBLIC ADDRESS, ACCESS CONTROL SYSTEMS

AIC đã xác định lĩnh vực công nghệ cao là ưu tiên hàng đầu, AIC đã tập trung vào các giải pháp:  Hoàn thiện, kiểm soát được công nghệ, tránh việc đưa vào các công nghệ cũ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao bao gồm: đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tài trợ cho các trường đại học vào chi phí nghiên cứu, lựa chọn, đánh giá công nghệ.

Tiếp cận những công nghệ tiên tiến để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tất yếu. Xây dựng và phát triển các “nhóm nghiên cứu mạnh” để thực hiện các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện tử ứng dụng, cung cấp các giải pháp ứng dụng trong công nghiệp và đời sống của Việt Nam.